مقدمه:

دانشگاه ها نقش اساسی در هدایت دانشجویان و دانش آموختگان برای گام نهادن در مسیر نوآوری و کارآفرینی دارند. شکل گیری کسب و کارهای نوآور و موفق در دانشگاه ها علاوه بر اینکه راه را برای تحقق اقتصاد دانش بنیان هموار می کند با فراهم کردن بستر خلاقیت، نوآوری و ایده پردازی منجر به تربیت جوانانی خواهد شد که  اعتماد به نفس، انگیزه و پشتکار مبنای موفقیت آنان است. در همین راستا ارج نهادن و تشویق فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان نقش مهمی در فرهنگ سازی و ارتقاء توانمندی ها و استعدادهای کارآفرینی، الگوسازی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی توام با ایجاد فضای رقابت سازنده در جامعه دانشگاهی دارد. تحقق این مهم، نیاز به تعریف رویه‌ای مشخص و معیارهای مدون جهت شناسایی، انتخاب و تجلیل از برترین دانشجویان کارآفرین دانشگاه دارد. در این راستا این جشنواره  به منظور  پیاده سازی راهبرد دانشگاه در حوزه ترویج و توسعه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی و انتخاب و تشویق دانشجویان برتر در حوزه کارآفرینی برگزار می شود.

تعاریف جشنواره : 

1) کارآفرینی:  فرایند جستجو، شناسایی، ارزیابی، خلق و بهره برداری از فرصت های جدید و ارائه راهکارهای خلاقانه و ارزشمند متناسب با هر فرصت جهت ایجاد ارزش افزوده برای فرد و جامعه در قالب یک کسب وکار، سازمان یا نظام است.

2) فعالیت کارآفرینانه: کلیه اقدامات عینی، مشهود و قابل مستندسازی است که در راستای ایده پردازی، تجاری سازی دانش و فناوری، راه اندازی و مدیریت یک کسب وکار یا بهبود فرایندها و تحقق اهداف دانشگاه، توسط دانشجو انجام می شود.

3) دانشجوی کارافرین برتر: دانشجوی شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف در دانشگاه که مطابق شاخص‌های تعریف شده برای فعالیتهای کارآفرینانه بالاترین امتیاز را در طی دوره زمانی منتهی به فراخوان ارزیابی در بین دانشجویان متقاضی دانشگاه کسب نموده است.

4) کمیته کارآفرینی و هدایت شغلی: کمیته ای است که به منظور کمک به ایجاد، سازماندهی مفاهیم مرتبط با کارآفرینی و هدایت شغلی و هماهنگ کردن فعالیت ها و تصمیمات مرکز با اهداف دانشگاه فعالیت می کند.

5) مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی: واحد مجری برنامه های مصوب کارآفرینی و هدایت شغلی در دانشگاه است که تحت نظر ریاست دانشگاه فعالیت دارد.

6) تیم کارآفرین: شامل گروهی از دانشجویان دانشگاه است که از طریق تدوین طرح کارآفرینانه و ارایه آن به مرکز کارآفرینی  و هدایت شغلی متقاضی راه اندازی کسب وکار هستند و یک نفر را از میان خود به عنوان سرپرست تیم معرفی می کنند.

7) طرح کارآفرینانه: چهارچوبی است که دانشجو یا تیم کارآفرین، ایده خود را در قالب آن با رویکردی عملیاتی و با جزییات مورد نظر به منظور راه اندازی یک کسب وکار یا بهبود فرایندها و تحقق اهداف دانشگاه، به مرکزکارآفرینی و هدایت شغلی ارائه می دهد.

فرآیند ارزیابی، انتخاب و معرفی برگزیدگان:

 حمایت های مادی و معنوی جشنواره:

 برگزیدگان از حمایتهای مادی و معنوی ذیل برخوردار خواهند شد:

1- صدور گواهی و معرفی به سازمانها، نهادها و موسسات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور جهت کسب حمایت.

2- تقدیر در مراسم هفته پژوهش/ هفته کارآفرینی با حضور ریاست محترم دانشگاه.

3- اهدای یک سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه و ربع سکه یا معادل ریالی آن به ترتیب به نفر اول تا سوم در هر دوره.

همچنین نفر اول در هر دوره بعنوان سفیر/ مشاور جوان رئیس دانشگاه در امور کارآفرینی منصوب خواهد شد و بودجه ای معادل پانصد میلیون ریال در اختیار خواهد داشت تا آن را زیر نظر ریاست محترم دانشگاه صرف انجام یک پروژه یا ایده کارآفرینانه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نماید.