مسابقه
جشنواره انتخاب و تشویق دانشجوی کارآفرین برتر
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-07-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-07-30
تاریخ برگزاری 15 دی 98 -26 آبان 99