اهداف جشنواره شامل موارد زیر می باشد:

1) شناسایی و معرفی دانشجویان کارآفرین به عنوان الگویی برای سایر دانشجویان دانشگاه.

2) ترویج فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه.

3)  ایجاد انگیزه، تشویق و ارایه خدمات ویژه به دانشجویان کارآفرین در زمینه آموزش، مشاوره، تامین مالی و تخصیص فضا و زیرساخت های اولیه در حد توان دانشگاه، در جهت افزایش امکان موفقیت طرح های کارآفرینانه دانشجویان

4) مستند سازی تجارت کارآفرینی دانشجویان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به منظور تبادل تجربیات انتخاب و الگوسازی نمونه های موفق برای سایر دانشگاهها و جامعه.

5) معرفی دانشجویان کارآفرین برتر دانشگاه به سازمانهای ذیربط برای کسب حمایت های لازم.

6) ارتقاء برند دانشگاه به عنوان دانشگاهی پیشرو در حوزه کارآفرینی.